86216110 Rear Brush

Rear Brush, 25.5 x 4.0 Part 86216110