86000430 20 Inch Nylon Brush

20 inch nylon brush. Part 86000430 (prev 02438)