86000190 12 Inch Nylon SD Brush

12 inch nylon SD brush. 86000190